44- 223-

" "  http://zakupki.gov.ru

  , , " " 

18.01.2017 13 " , , , , ( , , )"